FAQ

 

Spis treści:

 

Pytania ogólne

Kiedy mogę dołączyć do Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej?
Dołączyć do Samorządu możesz w każdej chwili. Wystarczy napisać e-maila do przewodniczącego danej komisji lub jednostki. Na początku semestru zimowego organizujemy ponadto Akcję Rekrutację do komisji Samorządu.

Gdzie znajduje się biuro Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej?
Na pierwszym piętrze w Społecznym Domu Studenta przy al. Politechniki 3a.

Gdzie mogę kupić bluzę z logo uczelni?
Sprzedaż bluz odbywa się cyklicznie. Wszystkie informacje na ten temat zamieszczamy na fanpage Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej.

Co trzeba zrobić w razie zagubienia legitymacji studenckiej?
Bezzwłocznie zgłosić to do dziekanatu, gdzie należy złożyć oświadczenie o utracie legitymacji. Później konieczne będzie uiszczenie opłaty za jej ponowne wyrobienie. Opłata ta jest o 50% wyższa od opłaty przy wydaniu.

Czy w okresie, w którym odwołane są zajęcia, jest możliwość załatwienia formalności na uczelni?
Tak. Administracja uczelni pracuje w tym czasie. Zaleca się jednak wszystkie sprawy w miarę możliwości załatwiać w sposób zdalny (dokumenty przesyłać drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, kontaktować się telefonicznie i mailowo). Załatwienie sprawy poprzez kontakt bezpośredni będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach, w których innej możliwości nie będzie.

Czuję, że nie radzę sobie z obecną sytuacją, szczególnie w z związku z izolacją i groźbą zarażenia siebie lub bliskich. Co mogę zrobić?
Możesz umówić się na konsultację z psychologiem współpracującym z PŁ w ramach działalności Akademickiego Centrum Zaufania PŁ w formie czatu lub spotkania online. Szczegóły znajdziesz na profilu https://www.facebook.com/patryk.bon.54 . Zajrzyj też do broszury przygotowanej przez zespół psychologów BON PŁ - dostępna jest pod adresem: https://www.p.lodz.pl/sites/default/files/pliki/broszura_2.pdf

Co w sytuacji, gdy do ukończenia pracy dyplomowej muszę wykonać badania na uczelni? Czy jest to możliwe w okresie zawieszenia zajęć?
Decyzje w tej sprawie podejmują władze dziekańskie i do nich można wnioskować o ewentualne pozwolenie na wykonywanie takich badań w budynkach uczelni.

Nie zdążyłem podbić legitymacji. Czy mogę to nadal zrobić?
W tej chwili nie ma takiej potrzeby - Twoja legitymacja zachowa ważność aż do 60 dni od momentu zniesienia okresu zawieszenia zajęć na uczelni. Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii.

Co z opłatami za czesne na studiach niestacjonarnych w związku z zawieszeniem zajęć na uczelni?
Zasady i wysokości uiszczania opłat za zajęcia na studiach niestacjonarnych nie ulegają zmianom.

Gdzie znajdę podanie o zgodę na prowadzenie badań do pracy dyplomowej?
Możesz go pobrać stąd: Podanie o zgodę na prowadzenie badań do pracy dyplomowej

Jak dostać wjazdówkę na Kampus? Czy wjazdówka obowiązuje na wszystkich kampusach Politechniki Łódzkiej?
Kartę parkingową można otrzymać jedynie w drodze losowania, które odbywa się przed początkiem każdego semestru. Karta obowiązuje na terenie Kampusów A i B, z wyjątkiem wjazdu od al. Politechniki przez Wydział BAIŚ.

Czy studenci zaoczni potrzebują Karty Parkingowej?
Nie, studenci zaoczni wjeżdżają na teren kampusów na zasadzie odpłatności 50gr/h - przy wjeździe otrzymują kartkę z godziną.

Czy studenci z niepełnosprawnością bądź po operacji, mogą otrzymać Kartę Parkingową w inny sposób niż przez losowanie?
Tak. Należy zgłosić się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych - tam mogą otrzymać wówczas Kartę Parkingową - darmową (na okres leczenia - w przypadkach pooperacyjnych).

W jakich przypadkach mogę ubiegać się o zwrot pieniędzy za niewykorzystanie Karty Parkingowej? Jak odbywa się ta procedura?
Zwrot za wjazdówki odbywa się po złożeniu podania, jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zasadniczo decydując się na wjazdówkę nie ma możliwości uzyskania zwrotu.

Pomoc Materialna

Gdzie znajdę informację o tym, o jakie stypendia mogę się ubiegać i jakie dokumenty w związku z tym składać?
Polecamy stronę https://samorzad.p.lodz.pl/polisocjal/ oraz kontakt z Komisją ds. Pomocy Materialnej SSPŁ. Pamiętaj - obecnie dokumenty, które składa się do stypendium socjalnego, należy wygenerować z portalu WebDziekanat.

Ile jest dni na odwołanie się od decyzji odnośnie stypendium, z którą się nie zgadzam?
Do 14 dni od momentu odebrania decyzji można złożyć podanie odwoławcze.

W jakim czasie podanie zostanie rozpatrzone i jak zostanę powiadomiona/y o wyniku postępowania?
W ciągu 30 dni (w szczególnych przypadkach 60 dni) podanie zostanie rozpatrzone. Decyzję będziesz musiał/a odebrać ze swojego dziekanatu lub otrzymasz ją pocztą.

Gdzie i kiedy można złożyć podanie o stypendium socjalne?
Podanie możesz składać przez cały rok do dziekanatu na swoim wydziale lub innego punktu na ten cel w danej jednostce wyznaczonego.

Jestem studentem studiów niestacjonarnych. Czy mogę się ubiegać o zwiększenie do stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub wynajmowania mieszkania?
Tak, możesz otrzymać zwiększenie stypendium.

W związku z zaistniałą sytuacją (pandemią) mam problemy finansowe. Czy mogę skorzystać z pomocy z Uczelni?
Tak, w takiej sytuacji można ubiegać się o zapomogę. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje uczelniom, aby studenci składający wnioski o jednorazową zapomogę mogli uzasadnić je nadzwyczajnymi okolicznościami związanymi z obecną sytuacją. Wzór wniosku dostępny jest na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych-zapomoga-dla-studentow-uczestnikow-studiow-doktoranckich-pl-r

Gdzie znajduje się Sekcja Obsługi Świadczeń?
ul. Żeromskiego 116, budynek Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, klatka E (od ul. Radwańskiej), IV piętro

Czy podanie o stypendium socjalne mogę złożyć drogą elektroniczną?
Nie. Na ten moment dokumenty te należy składać osobiście lub z pomocą poczty wysyłać na adres właściwego dziekanatu.

Koła Naukowe

Kto może założyć studenckie koło naukowe i jak to zrobić?
Studenckie Koło Naukowe może założyć każda osoba, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej informacji na ten temat, napisz maila na adres Komisji ds. Kształcenia i Kół Naukowych.

Gdzie znajduje się wzór dokumentu dotyczący aktualizacji zarządu koła naukowego?
Dokument pt. “Informacje o Kole Naukowym” znajduje się na stronie: https://samorzad.p.lodz.pl/pliki-do-pobrania-kola-naukowe.

Kto może zostać członkiem studenckiego koła naukowego?
Członkiem studenckiego koła naukowego może zostać każdy chętny student.

Czy mogę należeć do koła naukowego prowadzonego przy innym wydziale niż studiuje?
Tak, jak najbardziej.

Kształcenie

 
Czy wszystkie zajęcia są obowiązkowe?
Podczas studiów jest obowiązek uczęszczania na wszystkie zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia audytoryjne, zajęcia projektowe, seminaria, lektoraty. Wykłady są obowiązkowe tylko dla studentów I roku studiów I stopnia.

Czy ankiety dostępne na Webdziekanacie są anonimowe?
Tak, wszystkie ankiety są anonimowe.

Jakie szkolenia muszę odbyć podczas studiów.
Obowiązkowe szkolenia dla każdego studenta to: szkolenie z Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym, BHP, Biblioteczne

W programie kształcenia dla mojego kierunku doszło do zmian. Czy one mnie obowiązują?
Wszelkie zmiany w programie studiów dla danego kierunku, które mają wpływ na osiągane efekty uczenia się, obowiązują tylko studentów przyjętych na uczelnie w kolejnym roku akademickim (np. całościowe zmiany prowadzonych przedmiotów). W Twoim programie studiów może dojść jedynie do takich zmian, które nie będą miały żadnego wpływu na osiągane przez Ciebie efekty uczenia się (np. prowadzący przypisani do przedmiotu, ilość godzin kontaktowych oraz punktów ECTS przypisanych do przedmiotu).

Czy prowadzący może zmienić warunki zaliczenia w trakcie semestru.
Nie. Na pierwszych zajęciach każdego przedmiotu, kierownik przedmiotu lub prowadzący zajęcia jest zobowiązany do omówienia karty przedmiotu oraz przekazać studentom: zasady odbywania zajęć, warunki usprawiedliwień oraz odrabiania zajęć, metod weryfikacji wiedzy studentów, zasad ustalania ocen końcowych oraz terminy konsultacji. Późniejsze zmiany mogą nastąpić jedynie za zgoda wszystkich studentów.

Kiedy się ponosi się opłatę za niezaliczony przedmiot?
Opłatę ponosi się za ponowną realizację przedmiotu. Opłata ta wynosi 55 zł za każdy punkt ECTS przypisany do powtarzanego przedmiotu dla studentów studiów stacjonarnych oraz 80 zł w przypadku studentów studiujących na kierunkach prowadzonych w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE). W przypadku studentów studiów niestacjonarnych kwotę opłaty za każdy punkt ECTS wylicza się ze wzoru: kwota czesnego/liczba punktów ECTS do zdobycia w semestrze.

Chcę zmienić kierunek studiów, jakie warunki powinienem spełnić?
Przede wszystkim trzeba mieć rejestrację na II rok studiów i złożyć stosowne podanie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia sie semestru.

Chciałbym studiować drugi kierunek jednocześnie. Co powinienem zrobić?
Nie potrzebujesz zgody uczelni na studiowanie dodatkowych kierunków. Po prostu weź udział w rekrutacji.

Jaki koszt wiąże się z powtarzaniem semestru dyplomowego?
Zależy on bezpośrednio od stopnia zaawansowania realizacji pracy dyplomowej, który promotor określa procentowo na podaniu o powtarzanie semestru dyplomowego oraz ilości punktów ECTS przypisanych w programie studiów do pracy dyplomowej. Wyliczana jest ze wzoru dostępnego w komunikacie Prorektora ds. Studenckich w sprawie opłat za usługi edukacyjne (liczba pkt. ECTS przypisanych pracy dyplomowej x standardowa opłata za 1 pkt. ECTS x % realizacji pracy dyplomowej).

Brakuje mi kilka punktów ECTS do rejestracji warunkowej. Czy zostanę skreślony z listy studentów?
Uczelniany limit możliwego braku punktów ECTS wynosi 15 (na każdym wydziale, roku i stopniu studiów).

Nie zaliczyłem przedmiotu. Czy muszę go powtarzać za rok?
Jeżeli zaliczenie przedmiotu nie kończy się egzaminem masz co najmniej 2 szanse przystąpienia do zaliczenia w sesji bezpośrednio po odbyciu zajęć oraz co najmniej 2 szanse w kolejnej sesji. Jeżeli przedmiot kończył się egzaminem również masz co najmniej 2 szanse w sesji bezpośrednio po odbyciu zajęć oraz co najmniej 2 szanse w kolejnej sesji.

Do ilu terminów zaliczeń i egzaminów mam prawo przystąpić?
Masz prawo przystąpić do co najmniej 2 terminów zaliczenia lub egzaminu z każdej formy przedmiotu w bieżącym semestrze oraz 2 w sesji egzaminacyjnej kolejnego semestru. Dodatkowo, dla egzaminów powinny być zaplanowane 3 terminy w sesji, zaś pierwszy termin zaliczenia powinien odbyć się przed sesją egzaminacyjną.

Kiedy tracę prawa studenta?
Prawa studenta traci się 31 października roku ukończenia studiów I stopnia, z momentem obronienia pracy dyplomowej po II stopniu studiów lub w momencie skreślenia z listy studentów.

Czy po studiach I stopnia mogę zachować ważną legitymację studencką?
Tak, do 31 października roku ukończenia tych studiów, ponieważ do tego czasu przysługują Ci prawa studenta. W związku z tym jeśli obronisz się w marcu, to i tak możesz udać sie do dziekanatu uaktualnić legitymację.

Osiedle Akademickie

Czym są małe wnioski?
Małe wnioski to inaczej wnioski o przedłużenie zakwaterowania w domie studenta na kolejny rok akademicki.

Czy mogę się starać o miejsce w Domu Studenta poza harmonogramem rekrutacji?
Tak, o miejsce w akademiku możesz starać się przez cały rok. W tym celu należy zgłosić na dyżur Komisji ds. Osiedla Akademickiego SSPŁ. Informacja o dyżurze znajduje się na stronie Samorządu Studenckiego PŁ.

W jakich sytuacjach mogę się ubiegać o pokój jednoosobowy?
O pokój jednoosobowy możesz się ubiegać w każdej chwili. Decyzja będzie zależeć od uzasadnienia podania oraz liczby wolnych miejsc.

IT

Jak zarejestrować się w sieci eduroam?
Instrukcja znajduje się na stronie.

Jak skonfigurować pocztę PŁ na telefonie?
Takie instrukcje znajdziesz na stronach firmy Microsoft, zarówno dla Androida (https://support.microsoft.com/pl-pl/office/konfigurowanie-aplikacji-pakietu-office-i-poczty-e-mail-na-urz%C4%85dzeniach-z-systemem-android-6ef2ebf2-fc2d-474a-be4a-5a801365c87f) jak i iOS (https://support.microsoft.com/pl-pl/office/konfigurowanie-aplikacji-pakietu-office-i-aplikacji-outlook-na-urz%C4%85dzeniach-z-systemem-ios-0402b37e-49c4-4419-a030-f34c2013041f).

Czy dostępna jest darmowa wersja pakietu Office dla studentów?
Tak, od września 2019 r. dostępna jest pełna wersja Office 365, w skład której wchodzą Word, Excel, PowerPoint, OneNote czy Outlook. Programy te można pobrać też na komputer - wystarczy po zalogowaniu się do poczty wejść na stronę Office.com i wybrać “Zainstaluj pakiet Office”.

Jakie oprogramowanie mogę dostać za darmo?
Oprócz oprogramowania firmy Microsoft, w ramach programu Azure Dev Tools for Teaching, darmowe wersje edukacyjne udostępnia m.in. Autodesk, JetBrains , Siemens oraz PTC.

Z kim powinienem się skontaktować w sprawie internetu w akademiku?
Najlepiej skontaktować się z Przewodniczącym Rady Mieszkańców Twojego DS-u.