Strona 1 z 1

zmiany w przyznawaniu stypendiów socjalnych

PostNapisane: 2012-10-02, 20:51
przez Martaaa92
Hej:)
Słyszałam że zostały zmienione progi do których przyznawane jest stypendium socjalne i nie mogę znaleźć nic apropo naszej uczelni ,
wiecie czy nadal max dochód jest 650 zł czy moze podwyzszyli?
Pozdrawiam ,i proszę o szybką odpowiedz

Re: zmiany w przyznawaniu stypendiów socjalnych

PostNapisane: 2012-10-02, 21:09
przez Ad@m
Załącznik 3 do RPM.
1. Stypendium socjalne (wraz ze zwiększeniem) może otrzymać student, będący w trudnej sytuacji materialnej,
którego udokumentowany miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie w 2011 r. nie przekroczył 650zł netto.
2. Wysokość stypendium socjalnego stanowi różnica kwoty 650 zł i wysokości miesięcznego dochodu netto na
jedna osobę w rodzinie studenta w 2011 r., przy czym maksymalna kwota przyznanego stypendium socjalnego wynosi
600 zł, zaś minimalna – 50 zł miesięcznie.

Re: zmiany w przyznawaniu stypendiów socjalnych

PostNapisane: 2012-10-08, 18:01
przez elpi2406
Czy stypendium socjalne jest wliczane do dochodu we wniosku o stypendium socjalne?

Pani z WKS IPOŚ kazała mi wliczyć stypendium socjalne pobierane w 2011 do dochodów mojej rodziny za 2011 rok, ale przecież w REGULAMINIE POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2012/13 jest napisane:

"4. Gdy mowa o dochodzie członków rodziny – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów
swiadczonych na rzecz innych osób:
– stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz.
595, z pózn. zm, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014 oraz z 2012 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 185, poz. 1092) oraz
inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom ( wszystkie niewykazane w
art. 179 ust 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym )
np. fundowane,"

Natomiast ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym art. 179 ust. 5 brzmi:

"5. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do
ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, że
do dochodu nie wlicza się:
1) dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, jeŜeli student jest samodzielny finansowo;
2) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na
podstawie przepisów ustawy;

3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych
umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty;
5) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1."

Według mnie jasno z tego wynika, że stypendiów socjalnych nie wlicza się do dochodu.
Czy może ktoś znający się na tych przepisach może mi wyjaśnić jak to w końcu jest, bo nie wiem czy mam wydrukować sobie regulamin i inne akty prawne i iść kłócić się na następny dyżur WKS?
Z góry dziękuję za pomoc.

Re: zmiany w przyznawaniu stypendiów socjalnych

PostNapisane: 2012-10-08, 18:29
przez Ad@m
Powiedz tej Pani, aby przeczytała przepisy. Stypendia nie są dochodem !
Zażądaj przyjęcia wniosku w takiej postaci. Wedle KPA nie można odmówić przyjęcia wniosku.