Regulamin konkursu na projekt koszulki promującej Juwenalia Politechniki Łódzkiej 2017

​​​

§1

Postanowienia ogólne

 
 1. Konkurs na projekt koszulki promującej Juwenalia Politechniki Łódzkiej 2017, zwany dalej Konkursem.

 2. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego, autorskiego oraz nowego projektu graficznego zwanego dalej Projektem.

 3. Celem Konkursu jest wyłonienie Projektu, który zostanie wykorzystany do stworzenia koszulki promującej Juwenalia Łódzkie 2017 oraz jednostki, z której zostanie zgłoszony Projekt.

 4. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej zwany dalej Organizatorem.

 5. Zasady Konkursu są regulowane przez Regulamin Konkursu, zwany dalej Regulaminem.

 

§2

Udział w konkursie

 
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda Wydziałowa Rada Samorządu Politechniki Łódzkiej.

 2. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do wysłania Projektu na adres mailowy: koszulka@samorzad.p.lodz.pl

 3. Każdy Uczestnik swoim udziałem oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie do złożonego Projektu oraz że wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych do publicznej wiadomości

 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu.

 

§3

Wymagania Projektu

 
 1. Projekt nie może być bezpośrednio podpisane imieniem, nazwiskiem, ani oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację autora Projektu.

 2. Projekt swoją tematyką musi nawiązywać do hasła przewodniego Juwenaliów Politechniki Łódzkiej 2017 “Polibuda ponad wszystko - Juwenalia w rytmie disco!

 3. Projekt musi być złożony z:

  1. nadruku na przodzie koszulki o rozmiarze nie przekraczającym A3

  2. nadruku na tyle koszulki o rozmiarze nie przekraczającym A4

 4. Na projekcie musi znaleźć się logo Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej.

 5. Projekt musi zostać dostarczony w dwóch formach:

  1. grafiki wektorowej w formacie PDF z napisami zamienionymi na krzywe.

  2. grafiki rastrowej w formacie PNG lub JPEG w celu podglądu Projektu.

 6. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania Projektu w formie otwartej tj. z niespłaszczonymi warstwami, tak aby możliwa była jego edycja.

 7. Projekt może zawierać co najwyżej trzy kolory.                                                                                     
 

§4

Rozstrzygnięcie Konkursu

 
 1. Komisja Konkursowa jest powołana w celu wyłonienia zwycięskiego Projektu zwana dalej Komisją.

 2. Komisja składa się z:

  1. Dominik Leżański

  2. Karolina Kozieł

  3. Paulina Stacewicz

  4. Krzysztof Juchnowicz

 3. Komisja dokona wyboru najlepszego projektu na podstawie:

  1. zgodności z tematem przewodnim Juwenaliów Politechniki Łódzkiej 2017

  2. oryginalności

  3. estetyki wykonania

 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 5. Organizator zastrzega prawo do unieważnienia Konkursu jeżeli nie zostanie złożony żaden Projekt lub jeśli Komisja jednogłośnie stwierdzi, że Projekty nie spełniają kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie

 

§5

Terminy

 1. Nadsyłanie prac - od 14 kwietnia do 11 maja 2017 roku

 2. Rozstrzygnięcie Konkursu - 14 maja 2017 roku

 

§6

Nagroda

 
 1. Nagrodą w Konkursie jest wyprodukowanie 50 koszulek dla zwycięskiego Uczestnika, według zgłoszonego przez niego Projektu.

 

§7

Postanowienia końcowe

 1. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich.

 2. Organizator zastrzega prawo do modyfikowania zwycięskiego Projektu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu.

 4. Organizator  ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których niniejszy Regulamin nie reguluje.

 5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu.

 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest całkowita i bezwzględna akceptacja niniejszego Regulaminu.