Regulamin Przeglądu Kapel Studenckich

 

I. Organizator

1. Organizatorem Przeglądu Kapel Studenckich, zwanego dalej Przeglądem, jest

Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Witold Pawłowski, zwany dalej Organizatorem.

II. Warunki i zasady uczestnictwa w Przeglądzie

1. Warunkiem dopuszczenia zgłaszających się do Przeglądu jest prezentacja od dwóch do pięciu utworów z autorską muzyką i tekstem oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.samorzad.p.lodz.pl do dnia 23.04.2017r.

2. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, o którym mowa w pkt. 1 nie będą brane pod uwagę.

3. Zgłaszające się zespoły muszą być co najmniej dwuosobowe.

4. Wśród członków zespołu musi być co najmniej dwóch studentów. Organizator może poprosić o okazanie dokumentów potwierdzających status studenta członków zespołu. W przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o niedopuszczeniu zespołu do Przeglądu.

5. Jury oceniające twórczość zespołów i ich nagrania powołuje Organizator, zwane dalej Jury.

6. Nagrania dostarczone wraz ze zgłoszeniem zostaną poddane ocenie Jury w celu zakwalifikowania zespołów do kolejnego etapu Przeglądu.

7. Do Przeglądu może zakwalifikować się maksymalnie 12 zespołów. Decyzję o zakwalifikowaniu zespołu do kolejnego etapu podejmuje Jury do dnia 30.04.2017r. Wszystkie zakwalifikowane zespoły są informowane drogą mailową na adres podany w formularzu przez Organizatora. Decyzja Jury

jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. Zakwalifikowane zespoły biorą udział w finale Przeglądu, zwanym dalej Finałem,

odbywającym się poprzez głosowanie elektroniczne na stronie www.samorzad.p.lodz.pl,

zwanej dalej Stroną.

9. Podczas Finału artyści oceniani są przez użytkowników Strony od dnia 30.04.2017 do dnia 21.05.2017r.

10. Lista zespołów, które uzyskały największą liczbę głosów zostanie zamieszczona na

Stronie. 

III. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników

1. Organizator nie ma obowiązku zwrotu materiałów dostarczonych przez Zespoły.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia występu poszczególnym zespołom bez

podania przyczyny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

W przypadku wprowadzenia zmian lub modyfikacji Organizator poinformuje o tym wszystkie zespoły,

których zgłoszenie zostało już przyjęte.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Przeglądu bez podania przyczyny.

5. Dane udostępnione Organizatorowi przez uczestników będą wykorzystane wyłącznie w

celu należytego przeprowadzenia wszystkich etapów Przeglądu.

6. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku prywatnego oraz zespołu, publiczne odtwarzanie zgłoszonych Nagrań w mediach będących patronami Juwenaliów oraz

współpracujących przy ich promocji, a także na stronach internetowych Przeglądu.

7. W zakresie nieuregulowanym tym regulaminem, odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

IV. Nagrody

1. Nagrodą w Przeglądzie jest nieodpłatny występ podczas jednego z dni koncertowych

Juwenaliów Łódzkich 2017

2. Trzy zespoły, które zdobędą najwięcej głosów w głosowaniu, o którym mowa w

artykule II punkcie 9 otrzymują możliwość występu podczas jednego z dni koncertowych

Juwenaliów Łódzkich 2017.

3. Warunkiem dopuszczenia do występu jest podpisanie umowy do dnia 26.05.2017r.

 

Załączniki:

  1. Umowa Przeglądu Kapel Studenckich