Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student od 2 roku studiów pierwszego stopnia lub od pierwszego semestru studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Nowoprzyjęty student może otrzymywać stypendium od 1 roku jeżeli jest laureatem olimpiady międzynarodowej, bądź laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej wymienionych w przepisach systemów oświaty.

Stypendium przyznawane jest na 1 rok studiów. Warunkiem do otrzymania stypendium jest posiadanie pełnej rejestracji w semestrze, w którym składają podanie. Aby otrzymywać już uzyskane stypendium rektora w kolejnym semestrze (drugiej połowie roku) wystarczy tylko żeby student otrzymał wpis na kolejny semestr.

Stypendia przyznawane są 10% najlepszych studentów danego kierunku, którzy otrzymali największą liczbę punktów w swojej grupie rankingowej.
Punktacja jest wyliczana na podstawie średniej ważonej z obu semestrów oraz osiągnięć z poprzedniego roku studiów, które są pogrupowane w kategoriach za które otrzymuje się określoną ilość punktów szczegółowa rozpiska znajudje się w Załączniku do Regulaminu Pomocy Materialnej.

W przypadku 1 oraz 2 semestru II stopnia (studia magisterskie) punkty za oceny przyznawane są na podstawie średniej arytmetycznej z ostatniego roku studiów inżynierskich (jeżeli ostatni rok trwał 1 semestr to tylko z tego semestru).
Wysokość stypendium wynosi 550 zł.

Dodatkowo od roku akademickiego 2017/18, osoby z dwoma najwyższymi wynikami punktowymi na danym kierunku otrzymują zwiększenie do stypendium rektora w wysokości 250 zł.

Terminy składania podań dostępne są w komunikacie odnośnie terminów.

Pozostałe informacje na stronie PŁ: https://www.p.lodz.pl/pl/stypendium-dla-najlepszych-studentow-pl-r-akadem-201718